Metrolab Početna

Metrološka laboratorija Instituta za geodeziju počela je sa radom 21.01.1985. godine, odmah nakon donošenja Zakona o mernim jedinicama i merilima iz 1984. godine. Ovim Zakonom je prvi put bilo regulisano pitanje (etaloniranja) ispitivanja geodetskih merila – instrumenata. Ovo je prva laboratorija na ovim prostorima koja vrši etaloniranje svih vrsta geodetskih merila.
U okviru dosadašnjeg rada Metrološke laboratorije razvijene su metode etaloniranja geodetskih mernih sredstava kao i analiza metode sa ocenom tačnosti. Problematikom metrologije uglova, dužine i drugih veličina koja se javlja tokom geodetskih merenja, bavi se tim stručnjaka sa visokom stručnom spremom i naučnim zvanjem doktora nauka.


Delatnost laboratorije

Delatnost laboratorije definisana je posebnim metrološkim propisima, upustvima za etaloniranje merila u geodeziji i obuhvata:

  • Obezbeđenje i proučavanje metroloških propisa, uputstava, postupaka i internih dokumenata
  • Obezbeđenje i kompletiranje opreme za etaloniranje
  • Priprema i proveru ispravnosti opreme za etaloniranje i dovođenje u radno stanje
  • Prijem merila za etaloniranje i evidencija u kljigu etaloniranja merila
  • Etaloniranje merila, utvrđivanje kompletnosti, ispravnosti i dr.
  • Utvrđivanje metroloških svojstava i merne nesigurnosti
  • Izrada i overa Zapisnika o etaloniranju merila
  • Izdavanje uverenja o etaloniranju merila


Specifičnost ostvarivanja metrološkog obezbeđenja geodetskih instrumenta i pribora, pored laboratorijskih, podrazumeva i terenska merenja na etalonskim bazama i test mrežama. Laboratorija raspolaže svim tehničkim uslovima koji omogućavaju prenošenje jedinica (za dužinu, ugao i frekvenciju) sa sekundarnih etalona na radne etalone i merila koja se javljaju u geodetskoj praksi. Sekundarni etaloni se redovno etalonirajui upoređuju sa primarnim etalonima za dužinu, ugao, vreme i frekvenciju Direkcije za mere i dragocene metale, čime je obezbeđena sledivost etaloniranja i merenja do Međunarodnog sistema mernih jedinica (SI).


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Korisnik ima pravo da koristi rezultate obavljenog etaloniranja za namenjenu i prethodno utvrđenu svrhu. Rezultati iz Sertifikata iz etaloniranja se mogu intrepretirati samo u celosti i korisnik će koristiti dobijene rezultate tako da ne mogu biti pogrešno protumačeni ili zloupotrebljeni na bilo koji način.

Poverljivost

Laboratorija, odnosno matična organizacija preuzima potpuno pravnu odgvornost za menadžment svim informacijama koje dobija odnosno koje nastaju tokom obavljanja laboratorijskih aktivnosti. Sve informacije koje laboratorija dobija od korisnika ili iz drugih izvora (npr. Podnosioc prigovora ili žalbe i slično) se smatraju poverljivima osim onih koje je korisnik, odnosno drugi izvor sam učinio javno dostupnim.

Za navedeni posao obezbeđeno je potpuno osiguranje poverljivosti, ako nije drugačije dogovoreno sa klijentom, odnosno drugom zaintresovanom stranom. Laboratorija je u obavezi da obezbedi pristup informacijama o etaloniranjuma tokom nadzora od strane Akreditacionog tela Srbije ili nadležnog ministarstva o čemu vas ovim putem i obaveštavamo. O svim drugim informacijama koje budemo smatrali da treba da objavimo kao javno dostupne unapred ćemo vas obavestiti.

Prigovori i žalbe

Ukoliko budete imali žalbu, odnosn prigovor na naš rad ili rezultat našeg rada molimo vas da se upoznate sa načinom podnošenja i rešavanja u našoj organizaciji. Prigovori se podnose pisanim putem rukovodiocu laboratorije.

Procedura za prigovore i žalbe

Ukoliko želite da ocenite naš rad molimo vas da popunite aketni upitnik.